Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á  /*1985/


/CZ/

Malířka a grafická designérka. Absolventka Střední umělecké školy a Vyšší odborné školy Václava Hollara v Praze. Žije a tvoří v podhůří Orlických hor.

V současnosti je v popředí její tvorby volná ABSTRAKTNÍ MALBA. Organické formy a linie inspirované okolní přírodou vznikají spontánně. Jejich jednoduchá až grafická stylizace je vyvážena expresivními detaily a strukturami tvořenými výraznými tahy štětcem a experimentováním s akrylovými médii. Dominuje monochromatická barevnost a minimalistický vizuální koncept, který je zároveň i životní filozofií. 

Veškerá díla jsou autorské originály.

 


/EN/

Czech based contemporary artist and graphic designer. A graduate of the Václav Hollar School of Art in Prague. She lives and works in the foothills of the Orlic Mountains.

Now her main focus is ABSTRACT PAINTING. Organic forms and lines inspired by the surrounding nature arise spontaneously. Their simple to graphic stylization is balanced by expressive details and structures formed by bold brush strokes and experimentation with acrylic media. Monochromatic colors and a minimalist visual concept dominate and is also a life philosophy.

Each artwork is an unique piece.G A L E R I E  C A F É  H R A D E C  K R Á L O V É / exhibition 2024