Š Á R K A  O U Ř A D N Í K O V Á  /*1985/


/CZ/

Malířka a grafická designérka. Absolventka Střední umělecké školy a Vyšší odborné školy Václava Hollara v Praze. Tvoří v domácím prostředí starého venkovského statku s výhledem na Orlické hory poblíž Hradce Králové. Láska k výtvarným technikám ji provází již od raného dětství.

V současnosti je v popředí volná ABSTRAKTNÍ MALBA s organickými tvary a formami vznikajícími spontánně inspirovanými okolní přírodou. Jednoduchá až grafická stylizace forem přináší překvapivé expresivní detaily, stopy a struktury tvořené výraznými tahy štětcem a experimentováním s akrylovými médii. 

Dominuje monochromatická barevnost, decentní finální estetika a harmonické propojení protikladů, díky kterému se malby otevírají širokému spektru publika. Propojuje je minimalistický vizuální koncept, který je zároveň i životní filozofií. Umělecký proces je rovněž cennou introspekcí a způsobem uvolnění, skrze které přichází nové a nečekané.

Veškerá díla jsou autorské originály.

 


/EN/

Czech based contemporary artist and graphic designer. A graduate of the Václav Hollar School of Art in Prague. Creating in the home environment of an old country house with a view of the Orlic Mountains near Hradec Králové. Her passion for art techniques have begun in the early age.

Now her main focus is modern ABSTRACT PAINTING with organic shapes and forms emerging spontaneously inspired by the surrounding nature is in the foreground. Simple graphic stylizations of forms bring surprising expressive details, traces and structures formed by strong brushstrokes and experimentation with acrylic media. 

Monochromatic colors dominate, a discreet final aesthetic and a harmonious connection of opposites, thanks to which the paintings open up to a wide spectrum of audiences. They are connected by a minimalist visual concept, which is also a life philosophy. The artistic process is also a valuable introspection and a way of release through which new and unexpected is come.

Each artwork is an unique piece.


V Ý S T A V Y  /  E X H I B I T I O N S


2 0 2 4


AKTUÁLNÍ VÝSTAVA / CURRENT EXHIBITION  

Galerie Café, Tomkova 139/22 50003 Hradec Králové 


PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA / COMMING SOON

Léto 2024, Malá strana, Praha 

M É D I A  /  M E D I A


2 0 2 3

JINNE STAGERKY  /  Spaces & Stories magazine / rozhovor  

BELLA ROSE  /  rebranding & web design / rozhovor

V Y B R A N É   S P O L U P R Á C E  /  

S E L E C T E D   C O L L A B S


2 0 2 3

BELLA ROSE  /  web design & rebranding

LORO ORO  /  custom painting  /  instagram creative content

JINNE STAGERKY  /  selected paintings  /  part of the project

MARTINA KOMOŇOVÁ  /  selected paintings  /  part of the project

MIPE DESIGN SK  /  paintings  /  selected part of the project

EVAKARA EVA VÁCHOVÁ  /  selected paintings  / part of the project2 0 2 2

LUCIE STARECKÁ @the.aesthetic.eye  /  custom painting

KLÁRA DAVIDOVÁ @kajastef  /  custom painting
V Y B R A N É   S P O L U P R Á C E  /  

S E L E C T E D   C O L L A B S


2 0 2 3

BELLA ROSE web design & rebranding  /  LORO ORO  custom painting instagram creative content  /  JINNE STAGERKY selected paintings part of the project  /  MARTINA KOMOŇOVÁ selected paintings part of the project  /  MIPE DESIGN SK selected paintings part of the project  / EVAKARA EVA VÁCHOVÁ selected paintings part of the project


2 0 2 2

LUCIE STARECKÁ @the.aesthetic.eye custom painting  /  KLÁRA DAVIDOVÁ @kajastef custom painting